مدير امور انساني و اداري
جناب آقای محمدجواد جعفري

ـ انجام امور پرسنلي و استخدامي پژوهشگاه از قبيل به‌كارگيري، جابه‌جايي، حضور و غياب، مأموريت، مرخصي و نظاير آن .
ـ تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها و ضوابط استخدامي و پرسنلي جهت بررسي و تصويب مراجع ذي‌ربط.
ـ انجام امور مربوط به جذب و تأمين نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه با همكاري پژوهشكده‌ها و بخش‌هاي پژوهشي.
ـ نظارت بر مسايل انضباطي، ورود و خروج و امور بهداشتي و رفاهي كاركنان و محققان.
ـ انجام امور دبيرخانه شامل ثبت، طبقه‌بندي، توزيع مرسولات و اسناد و بايگاني سوابق آن‌ها.
ـ برنامه‌ريزي مناسب براي ضبط و نگهداري كليه مكاتبات، گزارشات، آيين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات مربوط به حوزهٴ فعاليت پژوهشگاه.
ـ ارزشيابي نيروي انساني و انعكاس نتايج آن در پرونده‌هاي استخدامي جهت اقدام لازم.
ـ طراحي و پيشنهاد برنامه‌هاي بهسازي و دانش‌افزايي محققان و كاركنان و نظارت بر اجراي صحيح آن‌ها در پژوهشگاه.
ـ تهيه و نگهداري آمار روزانه، اطلاعات پرسنلي، ويژگي‌هاي فردي و سوابق خدمتي و ايجاد نظام جامع اطلاعات كاركنان و محققان در پژوهشگاه.
ـ برنامه‌ريزي و تأمين خدمات رفاهي، بهداشتي و تفريحي براي محققان و كاركنان پژوهشگاه.
ـ شناسايي نيازهاي پشتيباني و خدمات پژوهشگاه و تهيه و تدارك امكانات مورد نياز شامل ملزومات مصرفي و غير مصرفي.
ـ انجام خدمات عمومي پژوهشگاه از قبيل: نقليه، نگهداري و تنظيف ساختمان، خدمات تلفني، تأمين سوخت و روشنايي، تشريفات مراسم، انتظامات و غيره.
ـ ارائه خدمات انبارداري به بخش‌هاي مختلف پژوهشگاه.
ـ ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي و تفريحي به محققان و كاركنان.
ـ انجام امور مربوط به حفظ، نگهداري و تعمير ساختمان و تجهيزات اداري و تهيه اقدامات تأميني به منظور جلوگيري از بروز حوادث و سوانح.
ـ انجام ساير امور محوله در راستاي وظايف
عکس برگزیده