مدير امور مالي و بودجه
جناب آقای فرید اسمعیلیان
ـ بررسي و تنظيم برنامه و بودجه پيشنهادي پژوهشگاه و دفاع از بودجه پيشنهادي تا مرحله تصويب.
ـ تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي بودجه در چارچوب مقررات و ضوابط موجود.
ـ تأمين اعتبار كليه هزينه‌ها مطابق اعتبارات مصوب.
ـ رسيدگي به اسناد هزينه‌هاي پژوهشگاه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ـ ثبت و نگهداري حساب‌هاي مالي در سرفصل‌هاي مربوط.
ـ نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات در مراكز هزينه.
ـ كنترل و نگهداري اموال منقول و غير منقول و ساير دارايي‌هاي پژوهشگاه و ثبت كامل مشخصات در دفاتر مربوط و تهيه آمارهاي لازم در اين زمينه.
ـ تنظىم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه‌ها و فعاليت‌ها.
ـ پرداخت حقوق و مزاياي محققان و كاركنان مطابق مقررات مربوط.
ـ رسيدگي به حساب‌هاي بانكي پژوهشگاه و تهيه صورت مغايرت‌هاي احتمالي.
ـ تنظىم حساب درآمدها و هزينه‌ها و محاسبات كل و تهيه گزارش عمليات مالي جهت اطلاع مراجع ذي‌ربط.
ـ انجام ساير امور محوله در راستاي وظايف.
عکس برگزیده