تاريخ:  1 دي 1394  
حجت الاسلام و المسلمين دكتر مرتضي جوادي آملي:
پژوهش بايد زمينه وصول به حق را در محقق ايجاد كند

حجت الاسلام و المسلمين مرتضي جوادي آملي رياست بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء در همايش«بررسي آرا و انديشه هاي حكمي و تفسيري آيت الله جوادي آملي از منظر پژوهشگران» که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، با تبريک هفته پژوهش اظهار داشت:
پژوهش منشاء هرگونه تحول در وجوه مختلف زندگي بشر است و هر چه پژوهش عميق تر باشد فعاليت ها مبتني بر آن از بار گرانتر و ارزش برتري برخوردار خواهد بود.
وي ابراز داشت:
اهتمام نظام اسلامي به پژوهش هاي بنيادي و عميق بايد بيش ازگذشته باشد که برگزاري نشستها و همايش هايي از اين دست نشانه وجود اين اراده در جامعه علمي کشور است.
وي با اشاره به جايگاه رفيع حق مداري و حق طلبي در فرهنگ اسلامي خاطرنشان کرد:
محقق تا رسيدن و نائل شدن به حق و مرحله علم اليقيني دست از تلاش محققانه بر نمي دارد. در فرهنگ ديني انسان نه تنها بايد محقق باشد بلکه بايد متحقق گردد يعني حق هم مقصد و هم مقصود او باشد تا جان او با حق عجين گردد.
حجت الاسلام و المسلمين دکتر مرتضي جوادي آملي ادامه داد:
پژوهش بايد زمينه وصول به حق را در محقق ايجاد کند که رسيدن به اين مقصود مستلزم فراهم شدن شرايطي است که عبارت از رسيدن به دانش تام و ديگري رسيدن به انديشه قوي مي باشد.
ايشان با تاکيد بر ارتباط امر تحقيق با سطح عمومي فرهنگ جامعه بيان داشت:
اگر فعاليت هاي علمي و فرهنگي محققانه، يک بنياد مستحکم در جامعه ايجاد نکند، جامعه به سمت قشري نگري و ظاهرگرايي گرايش پيدا مي کند لذا اين رسالت مهم و سنگين براي دو نهاد حوزه و دانشگاه وجود دارد که جامعه را از سطحي نگري نجات بخشند و به سمت تعقل عميق هدايت کنند.
رياست بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء در خصوص ويژگي هاي آثار علامه جوادي آملي اذعان داشت:
از مهمترين ويژگي هاي منظومه و مدرسه فکري علامه جوادي آملي اين است که هم داراي دانش عميق و هم حق گرايي و تحقق به حق مي باشند که اين نوع نگاه در توليدات فکري و فرهنگي ايشان مشهود است يعني محصول کار ايشان يک دانش نائل شده به حق مي باشد.
وي پژوهشگران را انسانهاي بيقرار در راه رسيدن به علم و حق ناميدند که تنها رسيدن به علم متصل به ابديت جان آنان را آرامش مي بخشد.

وي در فراز پاياني سخنان خود تاکيد داشت:
پژوهشگران ما بايد در تحقيقات خود جنبه ها و نيازهاي بين المللي را نيز مد نظر داشته باشند و نيازهاي جامه جهاني امروز را در عرصه هاي مختلف مرتفع سازند که اميدواريم همايش هايي از اين قبيل زمينه ايجاد همکاري هاي بيش از پيش را بين نهادهاي علمي داخل و خارج از کشور فراهم آورد.




عکس برگزیده