معرفی نمایه ای تفسیر تسنیم (جلد 1-10)

در این مجموعه مجلدات از ابتدای قرآن تا آیه 217 سوره مبارکه بقره مورد بحث قرار گرفته است.

تسنيم جلد 1
شرافت هر علمي در گرو برتري موضوع آن است؛ علم تفسير از ناحيه موضوع آن كه قرآن كريم است از گرامي‌ترين علوم الهي است.
خداي حميد كه ستايش تنها شايسته اوست، كتابش را به حمد گشوده و سپاس را فاتحة الكتاب كتاب تدوين قرار داد. اين جلد از «تسنيم» در دو بخش نگارش يافته است كه بخش نخست آن در ده فصل به مباحث زبان قرآن كريم، ويژگي‌هاي تفسير قرآن، تفسير قرآن به قرآن، تفسير قرآن به سنت، تفسير قرآن به عقل، تفسير به رأي، جايگاه آراي مفسران و شأن نزول در تفسير، شأن نزول، فضاي نزول و جو نزول، شبهات نوظهور و فهم قرآن و اوصاف قرآن در نگاه اهل عصمت مي‌پردازد و در بخش دوم تمامي آيات سورهٴ مباركه «حمد» را تفسير و تبيين مي‌كند.
تفسير «تسنيم» در تفسير هر آيه چهار مرحله را در نظر دارد: گزيدهٴ تفسير، تفسير آيه (مفردات)، اشارات و لطايف و بحث روايي كه شاخصهٴ ممتاز اين تفسير است.


تسنيم جلد 2
سورهٴ مباركه «بقره» كه سَنام و قلّهٴ رفيع قرآن كريم است، افزون بر معارف بلند مبدأشناسي و معادشناسي از نبوت عامه و خاصه، خلافت الهي انسان، اوصاف پرهيزكاران، ارزش و جايگاه شهيد و شهادت و مسائل اجتماعي و اقتصادي بحث مي‌كند.
اين جلد ضمن دربرگيري پيش گفتار، آيات يكم تا بيست و نهم سورهٴ «بقره» را به تبيين و تفسير مي‌نشيند و پس از بحثي وزين پيرامون حروف مقطعه به معرفي جامع‌ترين كتاب الهيِ منزه از ريب مي‌پردازد، آن‌گاه شاخصه‌هاي ممدوح پرهيزكاران (بهره‌مندان از خوان وحي) و اوصاف مذموم كافران و منافقان (محرومان از مأدبه الهي) را بر مي‌شمارد و... .


تسنيم جلد 3
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 30 تا 39، (به دو زبان فارسي و عربي))
يكي از اساسي‌ترين معارف بشري، جايگاه انساني و مقام خلافت الهي اوست. اين جلد از تفسير «تسنيم» كه در بردارنده آيات سي‌ام تا سي و نهم سوره مباركه «بقره» است، مباحثي چون ويژگي‌هاي جعل خليفه، پرسش فرشتگان و پاسخ خدا، جدايي ناپذيري خلافت از انسان كامل، تعليم بي‌واسطه اسما به آدم، شرط دستيابي به اسماء الله، برتري مطلق انسان كامل بر فرشتگان، راه‌هاي نفوذ شيطان، گستره و آثار هدايت الهي و قصهٴ آدم در قرآن و عهدين و... را در اختيار مشتاقان معارف قرآن قرار مي‌دهد.


تسنيم جلد 4
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 40 تا 61، (به دو زبان فارسي و عربي))
چشمه جاري «تسنيم» جرعهٴ نوشان از درياي بي‌كران قرآن را در ذائقه‌ها شيرين مي‌كند؛ گرچه هر كس به فراخور بهره‌اي كه از معارف الهي دارد، از آن مي‌چشد يا مي‌نوشد يا سيراب مي‌شود.
اين جلد كه به كشف قناع از آيات چهلم تا شصت و يكم سوره «بقره» پرداخته، متضمن بيان نعمت‌هاي ارزاني شده بر بني‌اسرائيل و ناسپاسي آنان است؛ افزون بر اين، مي‌توان مباحثي چون عهد و پيمان، نماز و زكات، تقبيح خود فراموشي، جايگاه ويژه صبر، استقامت، شفاعت، نعمت آزادي، ظلم و... را از مطاوي آن به دست آورد.


تسنيم جلد 5
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 62 تا 103)
در سلسله ذهبيه تفسير «تسنيم»، جلد پنجم آن به تفسير آيات شصت و دوم تا يكصد و سوم سوره مباركه «بقره» پرداخته و ادامه داستان قوم لجوج و عنود بني‌اسرائيل را پي مي‌گيرد.
در اين حلقه زرين از تفسير تسنيم، مباحثي چون معرفي صائبان و يهود، اشاره‌اي بر بطلان پلوراليزم ديني، ميثاق گرفتن خدا از بني‌اسرائيل و عهدشكني آنان، صيد محتالانهٴ آن‌ها و ذلّت بوزينه شدن، تبيين داستان بقره بني‌اسرائيل، نفاق يهوديان تحريفگر، انحراف عملي و فكري آنان، معيار خلود در بهشت و دوزخ، لزوم احسان به والدين، مراد از روح القدس، سحر و ماهيت آن، و... را از نظر مي‌گذرانيد.


تسنيم جلد 6
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 104 تا 126)
حلقه ششم از حلقات زرين تفسير «تسنيم»، به شرح و تفسير آيات يكصد و چهارم تا يكصد و بيست و ششم سوره «بقره» و ادامه داستان عبرت آموز بني‌اسرائيل مي‌پردازد.
مهم‌ترين مباحث اين جلد عبارت است از: ادب گفت‌وگو با پيامبر اكرم (ص)، ويژگي رحمت خاص الهي، نسخ و انساي الهي، انحصار طلبي يهود و نصارا، پلوراليزم ديني از نگاهي ديگر، ستمكارترين مردمان، وجه خدا و مصاديق آن، نزاهت خدا از تخاذ فرزند، ناخشنودي باطل گرايان از آن حضرت، منصفان و متعصبان اهل كتاب، تقواي الهي، تشابه فكري كافران، مقام لدي اللهي و علم لدني پيامبر اسلام (ص)، آزمون‌هاي پيامبران (عليهم‌السلام)، عظمت آزمون ابراهيم (عليه‌السلام)، نعمت كعبه، دلپذيرترين نعمت و... .


تسنيم جلد 7
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 127 تا 157)
نشستن بر سر مأدبه الهي و بهره‌مندي از معارف، از چشمه خوشگوار و جاري «تسنيم» سود جستن، پاداش توجه به قرآن كريم است:
اين جلد از سلسله گرانسنگ «تسنيم»، مزاجي است برگرفته از آيات يكصد و بيست و هفتم تا يكصد و پنجاه و هفتم سوره «بقره» و موضوعاتي چون، معمار و دستيار در بناي كعبه، دعاي حضرت ابراهيم (عليه‌السلام) براي ذريّه‌اش، بعثت پيامبر اسلام (ص) در ميان ذريه ابراهيم (عليه‌السلام)، معيار رشد و سفاهت، سفارش به مسلمان مردن، تكفير متقابل يهوديان و مسيحيان، عدم تفاوت پيامبران در نبوت عام، كفايت خداي سميع و عليم، ماجراي تغيير قبله، ضرورت و دوام نياز به پيامبر، پاداش ياد خدا، استعانت از خدا به وسيلهٴ صبر و نماز، حيات برتر شهيدان، آزمون‌هاي الهي، وصف مستمر صابران، اثر صلوات الهي و... را پي مي‌گيرد.


تسنيم جلد 8
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 158 تا 173)
جلد هشتم از سلسله زرين «تسنيم»، عهده‌دار تفسير آيات يكصد و پنجاه و هشتم تا يكصد و هفتاد و سوم سوره مباركه «بقره» است. طالبان معارف الهي و سفره نشينان مائده قرآني در اين بخش از اين مجموعه مباحثي چون، فرجام كتمان حق، خلود در لعنت، تنزّه خداي سبحان از وحدت عددي، براهين اثبات خداوند، تحقير ضمني بت‌پرستان، قدرت مطلق خدا و ناتواني ديگران، تبديل محبت به عداوت، شبهات خلود، محور حلّيت و حرمت أكل، نفس اماره ابزار دست شيطان، پاسخ مشترك مشركان به دعوت پيامبر (ص) قصور فهم كافران، حصر اضافي محرمات، و ... را از نظر مي‌گذرانند.


تسنيم جلد 9
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 174 تا 195)
قرآن كريم، تبيان همهٴ معارف ضروري و سودمند براي بشر و عهده‌دار بيان همهٴ معارف و احكام هدايتگر، سعادت‌بخش و سيادت‌آفرين جوامع انساني است. برگ نهم از دفتر زرين «تسنيم»، آيات يكصد و هفتاد و چهارم تا يكصد و نود و پنجم سورهٴ «بقره» را به تفسير مي‌نشيند. مشتاقان فهم كلام محبوب، در اين بخش مباحثي چون كيفر كتمان حق، حقانيت كتاب آسماني، قصور عقل از تشخيص بِرّ، حرمت قتل نفس و كيفر آن، تقدم قصاص بر عفو، حكم وصيت، اهميت روزه، نزول قرآن در ماه رمضان، شرايط استجابت دعا، اصل مالكيت خصوصي، تقوا زمينهٴ رستگاري، هدف جنگ، كيفر فتنه‌انگيزي، چگونگي محو فتنه، تقواي نظامي و سياسي، وجوب اطاعت از رهبر عادل، فرق بين شهادت و القاي در تهلكه و... را از نظر مي‌گذرانند.


تسنيم جلد 10
(تفسير قرآن كريم، سورهٴ بقره، آيات 196 تا 217)
قرآن كريم پيوند علمي و عيني انسان با خود، جهان و آفريدگار خويش را به بهترين روش روشن مي‌كند. پويندهٴ راه تحقيق، جويندهٴ صراط هدايت و ره‌ياب سبيل رشاد، كتابي چون قرآن نخواهد يافت كه معارف پر مغز غيب را با الفاظ نغز شهادت آميخته و صدق گفتار را با حق بودن، معجون ساخته باشد.
اين جلد از چشمهٴ جاري «تسنيم»، مفسّر آيات يكصد و نود و ششم تا دويست و هفدهم سورهٴ «بقره» است. جرعه‌نوشان تسنيم، مباحثي چون وجوب اتمام حج و عمره، ظرف زماني حج، اهميت ياد خدا در موسم حج، «استغفار» مصداق بارز ذكر خدا، اثر ياد خدا در دل، «حج» سفر ياد حق، سرسخت‌ترين دشمن، قدرت طلبي و نصيحت ناپذيري منافقان، جان نثاران راه خدا، اسلام آيين صلح و صفا، چگونگي عذاب الهي، كفران نعمت و مراحل آن، برتري واقعي پرهيزكاران، اختلاف محمود و مذموم، آزمون‌هاي سخت، تحليل قرآني انفاق، وجوب قتال، حكم پيكار در ماه‌هاي حرام و... را به دقت نظر مي‌نوشند.

عکس