معرفی نمایه ای ادب فنای مقربان (جلد 1-7)

مجموعهٴ «ادب فِناي مقرّبان» پرتوي از كلمات، گفتارها و نوشتارهاي حضرت آيت الله جوادي آملي در تفسیر زیارت جامعه کبیره است، که می کوشد معارف عمیق موجود در این زیارت را به مشتاقان عرضه دارد.

ادب فناي مقربان جلد 1
زيارت از برترين موهبت‌هاي الهي است كه قلوب را جلا مي‌دهد و به سوي معبود مصروف مي‌دارد. «زيارت جامعه كبيره» يكي از برترين زيارات است كه با فقرات بلندش به اوج وجود ائمه اطهار (ع) و بلنداي هستي آنان نظر دارد و زمينه معرفت برتر و عرفان كامل‌تر آن‌ها را فراهم مي‌كند.
معارف فراوان، عميق و گستردهٴ اين زيارت به تشريح و تبيين نياز دارد تا هم مقام حقيقي آن ذوات مقدسْ مبرهن و هم ميزان تأثير و كارآمدي آنان در همهٴ عوالم وجود و شئون هستي دانسته شود؛ بر اين اساس مجموعهٴ «ادب فِناي مقرّبان» كه پرتوي از كلمات، گفتارها و نوشتارهاي حضرت آيت الله جوادي آملي است، به نوبهٴ خود اين رسالت را به عهده دارد.
نخستين جلد از اين مجموعهٴ وزين با مباحثي همچون حكمت زيارت، سلام تحيتي الهي، مراد از بيت نبوت، معناي جايگاه رسالت، ميزبانان ملايك، امتياز انبيا بر ديگران، سرچشمه‌هاي رحمت، گنجينه‌هاي علم، همراهي علم و حلم، سفره‌داران كرامت، رهبران الهي جامعه، ولي‌نعمت‌هاي نظام هستي، پيشوايان نور و... به شرح فرازهايي از زيارت جامعهٴ كبيره مي‌پردازد.


ادب فناي مقربان جلد 2
دومين جلد از مجموعهٴ زرين «ادب فِناي مقربان» به شرح و تفسير مزارهاي ديگري از زيارت شريفهٴ جامعه مي‌پردازد. قرآن پژوهان و عترت دوستان در اين جلد با مباحث ذيل آشنا مي‌شوند: صاحبان عقل كامل، بهترين پناهگاه، ميراث داران فضايل، الگوهاي برتر، حجت‌هاي الهي، ريشهٴ برتري ائمه (ع)، معادن حكمت، عالمان اسرار، حاملان كتاب الهي، عالي‌ترين تحيّات، فراخوانان به سوي خدا، راهنمايان به رضايت پروردگار، بندگان خالص، ريشهٴ محبت، جايگاه توحيد، آشكار كنندگان فرمان‌هاي الهي، جايگاه عبوديت و... .


ادب فناي مقربان جلد 3
سومين حلقه از حلقات زرين «ادب فناي مقربان» شرح فرازهاي ديگري از زيارت جامعه كبيره را به عهده گرفته است، طالبان معارف الهي و سفره‌نشينان كريميان نبوي، در اين جلد از مطالب ناب ذيل بهره مي‌برند. پيشوايان صالح، اقسام ولايت، مدافعان حمايتگر، هاديان به ذكر، فرمانروايان ديني، برگزيدگان الهي، مخزن علوم الهي، حجت‌هاي الهي، انوار هدايت، مظاهر برهان، شهادت راستين بر يگانگي خدا، آيين پايدار، عبوديت پايگاه رسالت، پيامد شهادت به كمالات، هدايت‌شدگان الهي، گسترهٴ معناي عصمت، پيشوايان كريم، نزديك‌تر شدن به خدا، بركات تقوا، ايستادگي در برپايي حق و عدل، عاملان به ارادهٴ خدا، فوز عبوديت، گزينش عالمانه، آگاهي از غيب، راز داران هستي و... .


ادب فناي مقربان جلد 4
چهارمين جلد از مجموعهٴ ارزشمند «ادب فناي مقربان» تفسير و تبيين فرازهاي ديگري از زيارت عميق جامعه كبيره را به ذائقه جان انديشوران الهي مي‌نوشاند. در اين جلد مباحثي چون تحليل عقلي قدرت الهي، هدايت عزت آفرين، جانشينان الهي، ياوران دين حق، مراتب سرّ، گنجينه‌هاي علم الهي، اُمناي حكمت، ترجمان وحي، پايه‌هاي يكتاپرستي، گواهي اعمال در معاد، عَلَم‌هاي طريق عبوديت و... را از نظر مي‌گذرانيد.


ادب فناي مقربان جلد 5
برگ پنجم از دفتر زرين «ادب فناي مقربان» جلوهٴ ديگري از چهره تابناك معصومان (ع) را پيش روي عاشقان اهل‌بيت (ع) قرار مي‌دهد. در اين جلد با فرازهاي ديگري از زيارت شريف جامعه كبيره و مباحث ارزشمندي چون بر بلنداي عصمت، محتوا و مفهوم آيهٴ تطهير، عصمت و اختيار، بزرگدارندگان جلال الهي، تمجيد كرم الهي، ملازمان ياد خدا، وفاداران به پيمان الهي، فرمانبرداران فروتن، ناصحان هميشگي، روشنگران راه رستگاري، فداكاري براي كسب رضاي خدا، پيشگامان صبر و... آشنا خواهيد شد.


ادب فناي مقربان جلد 6
ششمين جلد از مجموعهٴ گرانسنگ «ادب فناي مقربان» تفسير فرازهاي ديگري از زيارت ارزشمند جامعه كبيره را به عهده دارد. اين جلد معارف بلندي همچون زيارت معصومان‌(ع)، برپا دارندگان نماز، تفاوت اقامهٴ نماز با خواندن آن، پرداخت كنندگان زكات، مقارنت نماز و زكات، نظارت همگاني (امر به معروف و نهي از منكر)، برترين جهادگران، پاسداران شريعت، صيرورت انسان يا سلوك معنوي، زيارت جامعه و توهم غلوّ، زمامداران حق، ميراثداران كمالات انبيا (ع)، داوران پاياني، آيات الهي در اختيار ائمه (ع)، جايگاه عزيمت‌هاي الهي، اختيارداران نظام تكوين و تشريع و... را مورد بحث قرار مي‌دهد.


ادب فناي مقربان جلد 7
هفتمين جلد از مجموعهٴ قويم «ادب فناي مقربان» با ساختاري جديد، ضمن تقديم مباحث عقلي بر مطالب نقلي، مباحث هر فقره از زيارت جامعه كبيره را در چهار مرحله تنظيم و با بررسي شبهات و پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.
در اين جلد از مطالبي چون چيستي ولايت و عداوت الهي، روش‌ها و آسيب‌هاي ولايت‌مداري، ولايت و عداوت امامان (ع)، بركات ولايت امامان (ع)، مفهوم و حقيقت محبت، تلازم محبت الله با محبت معصومان (ع)، چيستي و اقسام اعتصام، پيوند اعتصام به اهل بيت (ع) با اعتصام خدا، چيستي و گونه‌هاي صراط، معناي شهيد، مظلوميت و شهادت حضرت زهرا (ع)، چيستي و گونه‌هاي شفاعت، شافعان، شبهات شفاعت، معنا و حقيقت رحمت و... بهره خواهيم جُست.

عکس